โครงการ ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประชาชนสุขภาพดี ประจำปี พ.ศ.2566

29 ธ.ค. 2022 09:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 43

                               นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ สปสช.อบต.ม่วงสามสิบ PCU.ตำบลม่วงสามสิบ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงสามสิบ อสม.ตำบลม่วงสามสิบ และประชาชนตำบลม่วงสามสิบทุกท่าน ร่วมดำเนินโครงการ ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประชาชนสุขภาพดี ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับ ประกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ