ปรับปรุงล่าสุด 25 ก.พ. 2021 09:47:31 997

 

วิสัยทัศน์(Vision)

เศรษฐกิจนำ  การศึกษาดี  มีคมนาคมสะดวก  มุ่งพัฒนาสังคม

พันธกิจ(Mission)

          พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของท้องถิ่น

          พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

          พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

          พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธรณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

          พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

เป้าประสงค์

          1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดทำผังเมือง

          2. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

          3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          4. การเกษตรการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          5. เกษตรกรมีความเข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อดำเนินการผลิต การแปรรูปและการตลาด

          6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน

          7. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น