ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับความทุกข์ยาก กลุ่มเปราะบาง

27 เม.ย. 2023 14:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 74
                        นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้...

ระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าสงวน หมู่ 10

21 เม.ย. 2023 14:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 78
                             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภา...

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

20 เม.ย. 2023 14:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 68
                             องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2566

7 เม.ย. 2023 09:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 49
                         ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ สมัยวิสามัญ สม...

การแข่งขันกีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

28 มี.ค. 2023 10:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 65
                นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ ส.อบต.ม...

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1 ที่ประสบปัญหาหลังบ้านผุพัง

14 มี.ค. 2023 13:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 69
นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นายเอกรินทร์ ศิริวรรณ เลขานุการสภา อบต.ม่วงสามสิบ นางรัตนี ธิบูรณ์บุญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ทีมงานแม่ครัว รวมทั้งชาว...