โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

11 มี.ค. 2024 09:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 61
                     นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ นางศศิว...

โครงการแข่งขัน กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉัน ครั้งที่ 2/2567

5 มี.ค. 2024 09:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 81
                   องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดโครงการแข่...

ขับเคลื่อนจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

5 มี.ค. 2024 05:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 79
                 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอม่วงสามสิบ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอม่วงสามสิบ ดำเนินโค...

โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs

4 มี.ค. 2024 09:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 83
                           นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้...

ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง หมู่ ๖ บ้านตำแย

31 ม.ค. 2024 10:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 79
                         งานประสานและสาธารณูปโภค (งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ) กองช...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนปฏิบัติหน้าที่

9 ม.ค. 2024 09:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 70
                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อมคณะผู้...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

3 ม.ค. 2024 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 54
                        นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อม...

สำรวจและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย

27 ธ.ค. 2023 09:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 75
                         ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลม่...

ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง

11 ธ.ค. 2023 09:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 117
           งานประสานและสาธารณูปโภค (งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ) กองช่าง ภายใต้การอำนวยการของ นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ...

ระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักอาศัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ

7 ธ.ค. 2023 10:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 117
                        เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล...

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ

25 ก.ย. 2023 13:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 177
                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอร...