สำนักปลัด

จังหวัดสะอาด 3RS

มาตราฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองคลัง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ท้องถิ่นรักการอ่าน

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนามกีฬา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง

กองช่าง