โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 7 สายบ้านม่วงสามสิบ - บ้านเหล่าข้าว

2 ก.ค. 2020 14:30:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 158