โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขอน

14 ม.ค. 2021 11:05:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 152