โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านม่วงสามสิบ

14 ม.ค. 2021 10:50:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 158