เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ

19 ส.ค. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 506

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกองส่งเสริมและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้คนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)

รายละเอียดการสมัครและหลักสูตรการฝึกอาชีพ