รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

28 ส.ค. 2020 16:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 187