มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเช้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด

29 ก.ค. 2021 09:35:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 130