พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

1 เม.ย. 2021 15:49:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ม่วงสามสิบ 547