ประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติเป็นวันสำคัญของชาติ

14 ก.ค. 2021 09:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 182

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ" โดยไม่ถือเป็็นวันหยุดราชการ