ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตังพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ และ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ

29 ก.ย. 2021 13:27:02 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 246