การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

19 ส.ค. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 702

          คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีการประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลสงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบที่คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั่งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสามารถดูรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ในเว็ปไซต์  https://dlaapplicant2562.com/