การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4 พ.ย. 2020 11:45:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 718

         
                       ด้วย กรมการท่องเที่ยว จะดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตรวจประเมินและรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ไปยังกรมการท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยชุมชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

  
ดาวน์โหลดใบสมัคร