การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ

18 ต.ค. 2021 15:01:21 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ม่วงสามสิบ 216