กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 พ.ย. 2021 20:53:48 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 46