ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

20 เม.ย. 2021 14:48:27 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 223
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ดำเนินการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

16 เม.ย. 2021 14:19:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 224
     นายแดง  กำพุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  นางอรนิตย์  โลหะอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดง เจต...