โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงสามสิบ-บ้านเทพา-บ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 10,8,7

1 มิ.ย. 2022 09:21:24 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 272