โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายด้านทิศตะวันตกโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

1 พ.ค. 2020 10:10:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 161