โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน สายแยกถนนม่วงสามสิบไปบ้านสร้างมิ่ง-ถนนม่วงสามสิบไปบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 12

22 ก.พ. 2022 15:05:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 343