โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ สายบ้านโนนค้อ - หนองขาม หมู่ที่ 3

1 มิ.ย. 2022 11:18:43 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 405