ประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

7 เม.ย. 2021 21:40:26 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 144

         ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดความแห้งแล้งส่งผลต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 จากการประเมินสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

        จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้าหมายในการลดพื้นที่การเผาเพื่อลดจุดความร้อนสะสม (hot spot) ในปี 2564 ลงให้ได้ 30% โดยเน้นการเก็บข้อมูลโดยใช้แผนที่ นำมาประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เช่น การลดฝุ่นควันดำ ลดการเผาไหม้ในรถยนต์ทั้งรถส่วนบุคคล และรถยนต์ของราชการ การออกตรวจสถานประกอบการและสถานที่ก่อสร้างที่มีแนวโน้มสร้างฝุ่น PM 10 และ PM 2.5 การรณรงค์งดเผาในพื้นที่การเกษตร การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อาสาสมัครและจิตอาสาออกตรวจตราสอดส่องป้องกันควบคุมไฟป่า การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการแรงจูงใจในการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน