ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

20 เม.ย. 2021 14:48:27 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 219

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ดำเนินการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน

เริ่มวันที่ 24 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 จนครบทั้ง 12 หมู่บ้าน