ประชาคมขุดลอกหนอง ขุดลอกลำห้วย หมู่ 3

11 เม.ย. 2022 14:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 384

      อบต.ม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคม เรื่องการขุดลอก หนองน้ำ หมู่ที่ 3  บ้านโนนค้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน