ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)

29 เม.ย. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 182