ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23)

31 พ.ค. 2021 17:45:52 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 147