กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

16 เม.ย. 2021 14:19:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 221

     นายแดง  กำพุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  นางอรนิตย์  โลหะอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดง

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ