การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

30 เม.ย. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 122