ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

ข้อมูล ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

   - โครงสร้างหน่วยงาน

   - ข้อมูลผู้บริหาร

   - อำนาจหน้าที่

   - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   - ข้อมูลการติดต่อ

   - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      พ.ร.บ./พ.ร.ก.

      กฏกระทรวงและระเบียบ

   - ข่าวประชาสัมพันธ์

   - Q&A

   - Social Network

การบริหารงาน

   - แผนดำเนินงานประจำปี

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

   - E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

   - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - มาตรการป้องกันการรับสินบน

   - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

   - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี