ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

3

สภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ


อาชีพ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มีประชากรที่ประกอบอาชีพ ดังนี้
-ทำนา
-รับราชการ
-ค้าขาย
-รับจ้าง

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
-ธนาคาร/สถาบันการเงิน (บ.ตำแย) 1 แห่ง
-โรงแรม/สถานที่พัก(รีสอร์ท) 4 แห่ง
-สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง ( ควบคุมประเภทที่ 3 )
-ปั้มน้ำมันนหลอดแก้วมือหมุน,หยอดเหรียญ 2 แห่ง
-โรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง
-โรงสี 57 แห่ง
-ร้านค้าทั่วไป 91 แห่ง
-อู่ซ่อมรถยนต์ 5 แห่ง
-อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 แห่ง
-โรงเรือนให้เช่า 3 แห่ง
-ร้านอาหารคาราโอเกะ 9 แห่ง
-ร้านคาร์แคร์ 2 แห่ง
ฯลฯ

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี