ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

ส่วนการคลัง - คู่มือ อบต.

ส่วนกองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของอบต.ม่วงสามสิบ  งานสถิติการคลังงานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
 
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี
            1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
            2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
            3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
รวมระยะเวลาการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมมา)  5  นาที
ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 
            2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
            3. ผู้มี่หน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
            1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
            2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 
            3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน) 
            4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
            5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
            6. สำเนาโฉนดที่ดิน 
การยื่นแบบภาษีป้าย 
รวมระยะเวลาการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมมา) 5  นาที 
ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  พร้อมเอกสารประกอบ 
            2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
            3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
            1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
            2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา  (ภ.ป.7) 
            3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย
            4. ขนาดของป้าย
            5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
            6. สำเนาโฉนดที่ดิน 
การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ 
รวมระยะเวลาการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมมา)  5  นาที
ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
            2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
            3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่  (ภ.บ.ท.11) 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
            1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
            2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 
            3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
            4. สำเนาโฉนดที่ดิน 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี