ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

ข้อมูลสภาพสังคม

3

สภาพทางสังคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ


การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 2 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
- สนามกีฬาท้องถิ่น 2 แห่ง
- ลานกีฬาเอนกประสงค์ 2 แห่ง


ข้อมูลโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

อนุบาล

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวมทั้งสิ้น

บ้านหนองดูนโนนค้อ หนองหัวลิง

9

9

11

8

10

13

17

77

บ้านเทพา

0

9

3

6

12

12

15

57

บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ

27

12

15

13

8

16

16

107

บ้านหนองขอน

0

2

4

2

3

2

4

17

บ้านตำแย

14

13

8

13

7

13

4

72

รวม

50

45

41

42

40

56

56

330

สำรวจข้อมูลนักเรียนวันที่ 10 มิถุนายน 2555


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

44

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเทพา

59

รวม

103

 

ข้อมูลโรงเรียนเอกชนในเขต  จำนวน  2  โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ป.1 ป.4

ป.5 ป.6

ม.1 ม.3

ม.4 ม.6

 

บ้านพิณโท

174

269

157

188

35

823

เบญจธัญพิทยา

136

226

117

145

98

722

รวม

519

558

299

338

35

1,545

 

สถาบันและองค์การศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
- มัศยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง

 

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
- ศูนย์สุขภาพชุมชนประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
- ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 

การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล
- หมู่บ้านจัดเก็บเอง
- ปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตัน/วัน
- สถานที่เก็บสิ่งปฎิกูล 70 ถัง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ - แห่ง
- สถานีตำรวจดับเพลิง - แห่ง

 

 

 

                                  

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี