ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

สำนักปลัด - คู่มือ อบต.

สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  การบริหารงานบุคคล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิติกร)  การจัดเตรียมการเลือกตั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ   
 
ขั้นตอนติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
 
ร้องทุกข์ /  ร้องเรียน
ขั้นตอนให้บริการ
            1.ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
               - ยื่นคำร้องตามแบบ  (คำร้องทั่วไป)  ต่อเจ้าหน้าที่
               - กรณีร้องทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรอกข้อมูลตามแบบ (แบบรับคำร้องทางโทรศัพท์
            2. ส่วนงาน/หัวหน้างานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่/ตามกฎหมาย
            3. แจ้งผู้ร้องทุกข์
 
การขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ขั้นตอนการให้บริการ
            1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ (คำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร)  ต่อเจ้าหน้าที่
            2. เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา
               - อนุญาต  (จัดเตรียมเอกสารให้ตามคำขอ
               - ไม่อนุญาต  (แจ้งผู้ทราบพร้อมเหตุผล
เอกสารประกอบการพิจารณา
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้ที่จะขอข้อมูล
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี