ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

สำนักปลัด - ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ 
 
งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
    - งานบริหารงานบุคคล
    - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
    - งานตรวจสอบภายใน
งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานนโยบายและแผน
    - งานวิชาการ
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
    - งานงบประมาณ
งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานกฎหมายและคดี
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
    - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานอำนวยการ
    - งานป้องกัน
    - งานฟื้นฟู
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
    - งานการประชุม
    - งานอำนวยการและประสานงาน
    - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี