ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
สำนักงาน ปปส.

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

             สหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือ กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนา และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียน รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)ซึ่งในทุกปีได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยในปี 2563 กำหนดการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" SAVE ZONE, NO NEW FACE เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคม และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

เมื่อ:๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๕:๒๙:๕๒ น. อ่าน:4 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี