ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

รับสมัครสตรีเพื่อคัดสรรเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563

              ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดกิจกรรม "วันสตรีไทย" ขึ้นในวันที่ ๑ สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด "พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย" โดยจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ การคัดสรรสตรีที่มีประวัติและผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับสมควรได้รับการยกย่องให้เป็น "สตรีไทยดีเด่น" แห่งปี ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน "วันสตรีไทย 2563"

 

ประกาศรับสมัคร/แบบเสนอประวัติ

เมื่อ:๐๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐:๐๒:๑๔ น. อ่าน:2 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี