ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

              ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอม่วงสามสิบ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเป็นการทั่วไป เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน Smart Cart เพื่อรับการสมัคร สำหรับเดือนกันยายน 2562 กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๐ กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักทะเบียนอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อ:๐๙ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๔:๒๗:๕๙ น. อ่าน:12 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี