ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

                รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จึงได้ดำเนินโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้จ่ายสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในวงเงินเดือนละ 200-300 บาท/คน เริ่มเดือนแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบัตรดังกล่าวสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) และร้านค้าที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ "ถุงเงินประชารัฐ" (Mobile Application) ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สามารถซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ จึงได้เปิดรับสมัครร้านค้าปลีก ร้านอาหาร แผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสด และรถยนต์เร่จำหน่ายสินค้า เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการธงฟ้าประชารัฐร่วมกับโครงการประชารัฐสวัสดิการ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 3)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 4)

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ" โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Applicatiom)

ถุงเงินประชารัฐ

เมื่อ:๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๙:๕๓:๑๔ น. อ่าน:62 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี