ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562

                 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี  ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อออกบริการประชาชนและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง คือ การจัดเก็บภาษี การออกใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์ การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รังเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การต่อต้านยาเสพติด ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน ความรู้เรื่อง "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ " รับเรื่องรางร้องเรียน ร้องทุกข์และแจ้งข่าวสารการทุจริต การแถลงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน

         

          แผนปฏิบัติงานโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

ที่

วัน เดือน ปี

เวลา

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

สถานที่

1

23 มกราคม 2562

08.30-16.30 น.

บ้านตำแย

6,11

วัดบ้านตำแย

2

24 มกราคม 2562

08.30-12.45 น.

บ้านม่วงสามสิบ

5

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

3

24 มกราคม 2562

13.00-16.30 น.

บ้านม่วงสามสิบ

12

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

4

25 มกราคม 2562

08.30-12.45 น.

บ้านดอนยูง

9

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

5

25 มกราคม 2562

13.00-16.30 น.

บ้านหนองขอน

4

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

6

28 มกราคม 2562

08.30-12.45 น.

บ้านม่วงสามสิบ

1

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

7

28 มกราคม 2562

13.00-16.30 น.

บ้านม่วงสามสิบ

10

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

8

29 มกราคม 2562

08.30-16.30 น.

บ้านเทพา

8

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

9

30 มกราคม 2562

08.30-16.30 น.

บ้านเหล่าข้าว

7

ศาลาพอเพียงบ้านเหล่าข้าว

10

31 มกราคม 2562

08.30-12.45 น.

บ้านหนองหัวลิง

2

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

11

31 มกราคม 2562

13.00-16.30 น.

บ้านโนนค้อ

3

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

 

หมายเหตุ   มีการให้บริการประชาชนโดยไม่หยุดพักเที่ยง

เมื่อ:๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๕:๐๐:๒๐ น. อ่าน:52 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี