ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

การรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"

                             ตามที่ได้เกิดสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยขึ้นในภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเงินในบัญชี "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรี PM. Disaster Relief Fund" ธนาคารกรุงไทยสาขา ทำเนียบรัฐบาล บัญชีเลขที่      067 - 006-8950

                    จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้ง ศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาปีก" ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมเงินบริจาคจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค และรวบรวมเงินบริจาคนำส่งที่ทำการปกครองอำเภอม่วงสามสิบ (กลุ่มงานมั่นคง) ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 เพื่ออำเภอจักได้รวบรวมส่งจังหวัดต่อไป

เมื่อ:๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ๑๒:๑๑:๕๓ น. อ่าน:68 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี