อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

                         กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ้งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ

 

กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ พ.ศ. 2561

 

ต้นไม้ 58 ชนิด ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ มีดังนี้

 

1 ไม้สัก

2 พะยูง

3 ชิงชัน

4 กระซิก

5 กระพี้เขาควาย

6 สาธร

7 แดง

8 ประดู่ป่า

9 ประดู่บ้าน

10 มะค่าโมง

11 มะค่าแต้

12 เคี่ยม

13 เคี่ยมคะนอง

14 เต็ง

15 รัง

16 พะยอม

17 ตะเทียนทอง

18 ตะเทียนหิน

19 ตะเทียนชันตาแมว

20 ไม้สกุลยาง

21 สะเดา

22 สะเดาเทียน

23 ตะกู

24 ยมหิน

25 ยมหอม

26 นางพญาเสือโคร่ง

27 นนทรี

28 สัตบรรณ

29 ตีนเป็ดทะเล

30 พฤกษ์

31 ปีบ

32 ตะแบกนา

33 เสลา

34 อินทนิลน้ำ

35 ตะแบกเลือด

36 นากบุด

37 ไม้สกุลจำปี

38 แคนา

39 กัลปพฤกษ์

40 ราชพฤกษ์

41 สุพรรณิการ์

42 เหลืองปรีดียาธร

43 มะหาด

44 มะขามป้อม

45 หว้า

46 จามจุรี

47 พลับพลา

48 กันเกรา

49 กะทังใบใหญ่

50 หลุมพอ

51 กฤษณา

52 ไม้หอม

53 เทพทาโร

54 ฝาง

55 ไผ่ทุกชนิด

56 ไม้สกุลมะม่วง

57 ไม้สกุลทุเรียน

58 มะขาม

เมื่อ:๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๑:๓๐:๓๕ น. อ่าน:28 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี