อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

วันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน

                  จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งวันรวบรวมนำส่งขยะอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ พื้นที่บริเวณด้านนอกอาคารโอทอปเซ็นเตอร์ (โรงจอดรถ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการรวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปจำกัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการภายใต้ชื่อโครงการ "คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย"

เมื่อ:๐๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๐๙:๒๕:๓๓ น. อ่าน:40 ครั้ง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี