อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๑:๑๖:๑๗ น.
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๑:๑๐:๑๕ น.
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2561
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๑:๓๖:๔๑ น.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๒:๐๔:๑๒ น.
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๓:๓๔:๓๐ น.
โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๐๙:๓๗:๐๕ น.
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๐:๔๑:๐๗ น.
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปี 2561
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๕:๒๓:๕๘ น.
โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยภิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยภิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๐:๕๖:๓๕ น.
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๐:๒๙:๔๖ น.
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (สะอาด,สะดวก)
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (สะอาด,สะดวก)
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๐๙:๕๖:๒๔ น.
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ ห่างไกลยาเสพติด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ ห่างไกลยาเสพติด
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๐๙:๒๘:๕๙ น.
ประชาคมตำบล โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้าปลอดอบายมุข ประจำปี 2561
ประชาคมตำบล โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้าปลอดอบายมุข ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๕:๔๒:๑๘ น.
โครงการ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2561
โครงการ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๐:๔๖:๑๖ น.
ปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา
ปลูกต้นไม้ วันวิสาขบูชา
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๔:๐๑:๒๙ น.
ประชาคมหมู่บ้าน โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้าปลอดอบายมุข ประจำปี 2561
ประชาคมหมู่บ้าน โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้าปลอดอบายมุข ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๓:๕๒:๐๔ น.
แข่งขันกีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด (สร้างความปรองดองสมานฉันท์) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
แข่งขันกีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด (สร้างความปรองดองสมานฉันท์) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๐:๐๘:๒๙ น.
หมอชวนปั่น...ปันบุญ
หมอชวนปั่น...ปันบุญ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๐:๕๘:๔๑ น.
ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัย 10
ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัย 10
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๕:๒๑:๐๐ น.
อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี งบประมาณ2561
อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี งบประมาณ2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๐๘:๕๔:๐๙ น.
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2561
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๒:๕๙:๑๕ น.
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ๐๙:๓๘:๕๑ น.
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่ 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่ 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๓ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๑:๐๙:๐๔ น.
อบต.ม่วงสามสิบ บริการประชาชนนอกสถานที่ (เชิงรุก) ประจำปี 2561
อบต.ม่วงสามสิบ บริการประชาชนนอกสถานที่ (เชิงรุก) ประจำปี 2561
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๐๙:๑๕:๓๖ น.
ลอยกระทง 2560
ลอยกระทง 2560
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๐:๓๘:๓๘ น.
มอบต้นดาวเรืองให้หมู่บ้าน
มอบต้นดาวเรืองให้หมู่บ้าน
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๐๙:๕๖:๐๖ น.
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2560
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2560
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ๑๔:๔๔:๐๙ น.
 	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ๑๔:๒๘:๒๕ น.
โครงการแข่งขันวิ่ง มินิมาราธอนสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
โครงการแข่งขันวิ่ง มินิมาราธอนสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ๑๔:๐๖:๐๘ น.
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ๑๑:๓๗:๔๒ น.
โครงการม่วงสามสิบไร้ขยะ โดยใช้หลัก 3Rs ประจำปี 2560
โครงการม่วงสามสิบไร้ขยะ โดยใช้หลัก 3Rs ประจำปี 2560
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๙:๕๔:๑๓ น.
โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๐๙:๔๐:๓๔ น.
เชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
เชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๔:๔๑:๓๗ น.
เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๒:๐๕:๐๕ น.
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๐:๑๒:๑๐ น.
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๕:๑๖:๐๘ น.
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี