ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
สำนักงาน ปปส.

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2564
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2564
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๓๑:๕๑ น.
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๔:๐๙:๔๗ น.
งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ.2563
งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ.2563
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๐:๑๑:๔๘ น.
งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2563
งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2563
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๐:๒๖:๒๔ น.
โครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3Rs ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3Rs ประจำปี 2563
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐:๕๓:๐๔ น.
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๔:๓๓:๔๑ น.
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๐๙:๓๓:๕๐ น.
นำส่งขยะอันตราย
นำส่งขยะอันตราย
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๐:๔๐:๐๔ น.
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๔:๔๕:๒๔ น.
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๐:๓๕:๓๓ น.
อบต.ม่วงสามสิบ Big Cleaning day เดือน มีนาคม
อบต.ม่วงสามสิบ Big Cleaning day เดือน มีนาคม
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๐๙:๔๐:๓๖ น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐:๑๗:๒๘ น.
จิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วัดบ้านตำแย
จิตอาสาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วัดบ้านตำแย
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐:๐๗:๑๙ น.
อบต.สัญจร 2563
อบต.สัญจร 2563
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๔:๕๗:๔๒ น.
จิตอาสา ประจำเดือนมกราคม 2563 วัดบ้านเหล่าข้าว
จิตอาสา ประจำเดือนมกราคม 2563 วัดบ้านเหล่าข้าว
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๔:๒๑:๔๐ น.
วันเด็กแห่งชาติ 2563
วันเด็กแห่งชาติ 2563
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๔:๑๑:๑๓ น.
สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562
สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓:๕๙:๒๙ น.
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๒๔:๒๒ น.
มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขต อบต.ม่วงสามสิบ
มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขต อบต.ม่วงสามสิบ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๓:๔๘:๓๘ น.
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปีงบปรัมาณ 2562
โครงการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยบนหลัก 3Rs ประจำปีงบปรัมาณ 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๒ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๐:๔๑:๐๐ น.
อบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
อบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๕๐:๓๘ น.
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๔๑:๓๕ น.
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๒๖:๕๑ น.
นำส่งขยะอันตรายชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นำส่งขยะอันตรายชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๐๒:๔๑ น.
Kick off โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
Kick off โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๓๔:๐๙ น.
แห่เทียนพรรษา อำเภอม่วงสามสิบ
แห่เทียนพรรษา อำเภอม่วงสามสิบ
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๐๙:๕๔ น.
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๓:๕๕:๑๘ น.
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.8 บ้านเทพา
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ม.8 บ้านเทพา
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๕๓:๓๒ น.
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๐:๓๙:๓๓ น.
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๕๒:๔๕ น.
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๒:๕๙:๔๒ น.
โครงการอบรมการคัดแยกขยะสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการอบรมการคัดแยกขยะสำหรับเด็กและเยาวชน
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๔:๑๑:๕๔ น.
จิตอาสา ทำความสะอาด เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
จิตอาสา ทำความสะอาด เพื่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๓:๔๘ น.
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๓:๓๖:๔๑ น.
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๕:๕๑:๓๖ น.
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2562
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2562
โดย:อบต.ม่วงสามสิบ
เมือ:๐๒ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๐:๐๑:๐๖ น.
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี