ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
สำนักงาน ปปส.

ปุ๋ยชีวภาพ หรือ ปุ๋ยจุลินทรีย์

หมวด การเกษตร โดย อบต.ม่วงสามสิบ

 

ปุ๋ยชีวภาพ หรือ ปุ๋ยจุลินทรีย์

ปุ๋ยชีวภาพหรือบางครั้งเรียกว่า ปุ๋ยจุลินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำเอาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืชมาเพาะเลี้ยงจำนวนมาก ๆ แล้วใส่ลงในดินที่จะเพาะปลูกพืช เพื่อให้จุลินทรีย์ที่ต้องการเหล่านี้ เจริญเติบโต เพิ่มปริมาณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำ ปุ๋ยชีวภาพนั้นมีหลายประเภท เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เชื้อรา แบคที่เรีย โปรโตชัว เป็นต้น ปุ๋ยชีวภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
ปุ๋ยชีวภาพที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศ     มีจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้โดยอาศัยอยู่อย่างอิสระในดิน รากพืช หรือในน้ำ เช่น อะโซโตแบคเตอร์ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และแหนแดง จุลินทรีย์เหล่านี้ เมื่อตรึงไนโตเจนจากอากาศมาได้ก็จะปล่อยสารประกอบไนโตรเจนนั้นออกมา ซึ่งพืชที่ปลูกจะได้ใช้ประโยชน์จากสารประกอบไนโตรเจนนี้เป็นธาตุอาหาร นอกเหนือจากธาตุอาหาร ไนโตรเจนแล้ว จุลินทรีย์ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินยังปล่อยฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และให้ออกซิเจน (จากการสังเคราะห์แสง) ทำให้มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการย่อยสลาย อินทรียวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปุ๋ยชีวภาพอื่น ๆ    ที่สำคัญคือปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซา ซึ่งใช้ประโยชน์หลักในการเพิ่มฟอสเฟต ที่มีอยู่แล้วในดิน ปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้ผลิตจากจุลินทรีย์ไมโคไรซา ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดิน โดยเชื้อรากลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวรากฝอยที่สัมผัสกับดินทำให้รากพืชสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ เชื้อราไมโคไรซายังช่วยสะสมน้ำและธาตุอาหารสำคัยไว้ให้กับพืช แต่ประโยชน์ที่นิยมนำ เชื้อรานี้มาใช้ก็คือ การที่เชื้อราสามารถย่อยสลายธาตุฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินแต่อยู่ในรูปที่พืชนำมาใช้ไม่ได้(ทั้งนี้อาจเนื่องจากฟอสเฟตถูกเม็ดดินยึดจับไว้จนแน่น) ให้เปลี่ยนมาอยู่ในสภาพที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้
            สำหรับในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้นำไปวิเคราะห์แล้วรับรองว่า  จุลินทรีย์ EM ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ จึงสามารถนำ EM ไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการดังนี้

ประโยชน์ EM
          1. ใช้กับพืชทุกชนิด
          2. ใช้กับการปศุสัตว์
          3. ใช้กับการประมง
          4. ใช้กับสิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์หลักของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
         
1. ลดต้นทุนการผลิต
         2. ผลผลิตปลอดสารพิษและสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม
         3. ผลผลิตสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ รักษาสิ่งแวดล้อม
         4. สุขภาพผู้ผลิต และผู้บริโภคแข็งแรงมีพลานามัยดี
         5. ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของผู้ผลิตและผู้บริโภค
         6. พัฒนาคุณภาพชีวิต
         7. เป็นวิธีง่าย ๆ ใครก็ทำได้

 

คุณสมบัติจุลินทรีย์ที่นำมาใช้ในปุ๋ยชีวภาพ  คือ
         1. ผลิตธาตุอาหารและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
         2. เติบโตเร็ว เพาะเลี้ยงได้ง่าย
         3. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
         4. ทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตร คือ ยาหรือสารเคมีต่าง ๆ

 อ้างอิง เว็บไซต์ภูมิปัญญาอภิวัฒน์ 
เมื่อ 2010-06-21 11:34:36
แก้ไขล่าสุด 2011-04-07 10:34:12
อ่าน 977 ครั้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี