ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
สำนักงาน ปปส.

วัดป่าวิเวกธรรมชาน์

หมวด ธรรมะ โดย อบต.ม่วงสามสิบ

               พระมงคลกิตติธาดา (หลวงพ่ออมร เขมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ณ ห้อง ซีซียู ตึกพระโพธิญาณเถร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เวลา 11.30 น. เศษ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 สิริอายุ 79 ปี 10 เดือน 19 วัน มีพระเถรานุเถระ และศิษยานุศิษย์ได้ตั้งศพหลวงพ่อเพื่อบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นับเป็นการจากไปของพระเถระที่เป็นศิษย์หลวงปู่ชา สุภทโท สายวัดหนองป่าพง สาขาที่ 7 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

                ประวัติโดยย่อ พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) มีนามเดิมว่าอมร บุตรศรี เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2474 (ตรงกับวันจันทร์แรม 11 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะแม) ที่บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายหลอด บุตรศรี มารดาชื่อนางกว้าง บุตรศรี มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน หลวงพ่อเป็นคนที่ 2

               การศึกษาบรรพชา และอุปสมบท พ.ศ. 2487 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านหนองขุ่น  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนองขุ่น โดยมีพระครูอัครธรรม วิจารณ์ (เลิศ ฉนโน) เจ้าอาวาสวัดหนองหลัก เป็นพระอุปัชฌาย์ในปีนี้สอบได้ นักธรรมชั้นตรี

               พ.ศ. 2489 สอบได้นักธรรมชั้นโท

               พ.ศ. 2491 เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในพระนคร (กรุงเทพฯ) โดยไปจำพรรษาอยู่ที่คณะ 10 วัดทองนพคุณ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี

               พ.ศ. 2493 สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 3 ประโยค ได้คะแนนเต็มทุกวิชา

               พ.ศ. 2494 อุปสมบทพัทธสีมาวัดทองนพคุณ  โดยมีพระเทพวิมล (ชุ่ม ติสาโรป ธ.3) เป็นพระอุปัชฌาย์  พระภัทรมุนี (อิ่น ภัทรมุนี ป.ธ.9) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปริยัตยานุรักษ์ (สมบูรณ์ เตมิโย ป.ธ.5) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน ป.ธ. 9) เป็นพระธรรมวาจาจารย์

               พ.ศ. 2496 สอบเทียบได้ชั้นมัธยมปีที่ 3 ที่โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

               พ.ศ. 2497 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค

               พ.ศ. 2508 ได้พบกับ หลวงพ่อชา สุภทโท (พระโพธิญาณเถร) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นครั้งแรกที่วัดหนองหลัก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ด้วยมานะทิฏฐิและยึดอัตตาในภูมิปริยัติของตน ซึ่งเป็นถึงเปรียญธรรม 6 ประโยค จึงยังไม่เกิดความเลื่อมใสมากนักจนกระทั่งได้อ่านหนังสือ “วิปัสสนาสาร” ของวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพระครูอรรคธรรมวิจารณ์พระอุปัชฌาย์มอบให้ จึงเริ่มคิดที่จะศึกษาด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างจริงจัง

               พ.ศ. 2511 ตัดสินใจเดินทางไปวัดหนองป่าพง เพื่อทดลองศึกษาดูก่อน เมื่อเข้าไปในวัดหนองป่าพงครั้งแรกก็เกิดความรู้สึกประทับใจในความสะอาดร่ม รื่น สงบเงียบพระภิกษุ สามเณรภายในวัดทำกิจวัตรด้วยอาการสำรวมระวัง จึงกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา ตั้งแต่ บัดนั้น

               พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) เป็น ศิษย์ที่มีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อชาจึงมีโอกาสได้รับฟังธรรมะและเกร็ดประวัติ ของครู อาจารย์อยู่เสมอด้วยความเคารพเทิดทูน และกตัญญูกตเวทิตาได้เขียนหนังสือบูชาพระคุณครู และนำพระธรรมคำสอนออกเผยแผ่ เช่น สุภัททานุสรณ์ หนึ่งเดือนในป่าพง หนึ่งเดือนในป่าพง ตอน 2 ป่าพงดงธรรม หลวงปู่ชา

                ประวัติบ้าน และโรงเรียนบ้านหนองขุ่น เวสสันดรสอนธรรม 72 ปี ที่ผ่าน พระโพธิมงคลโพธิสัตว์ ธรรมะจากต้นไม้ ธรรมสามรส เกล็ดเพชร ในเม็ดทราย ธรรมะของหลวงพ่ออมรกับคำสอนหลวงปู่ชา

               เนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 หลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเฉลิมพระเกียรติ มีพระราชทินนาม “พระมงคลกิตติธาดา”

                คติธรรม คำสอน อยากมาก ทุกข์มาก  อยากน้อย ทุกข์น้อย หมดยาก หมดทุกข์ ยิ่งยึด ยิ่งทุกข์ หยุดยึด ก็หยุดทุกข์

 

 

                                                                                                                    Credit           http://guideubon.com

เมื่อ 2010-06-21 11:34:36
แก้ไขล่าสุด 2017-06-29 15:51:16
อ่าน 1505 ครั้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง





สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี