ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
สำนักงาน ปปส.

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
การบริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด อบต.ม่วงสามสิบ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๗:๐๒ น. 67 1
การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร อบต.ม่วงสามสิบ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๕:๑๔:๐๘ น. 57 1
การบริการด้านบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่วงสามสิบ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๕:๐๙:๕๖ น. 71 1
การบริการจัดเก็บภาษีต่างๆ อบต.ม่วงสามสิบ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๕:๐๗:๒๘ น. 71 1
การบริการจัดเก็บขยะ อบต.ม่วงสามสิบ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑๕:๐๔:๕๕ น. 62 1

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี