ข้อมูล ITA
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
สำนักงาน ปปส.
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ.2563
งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ.2563
งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2563
งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3Rs ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3Rs ประจำปี 2563
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563
นำส่งขยะอันตราย
นำส่งขยะอันตราย
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระดานข่าว ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กระดานถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต. ร่วมสรรสร้างและพัฒนาอย่างสร้างสรร โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา " วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี YOTATHAI ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๕๘:๐๓ น. 16 0
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี YOTATHAI ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๕๗:๑๕ น. 17 0
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อบต.ม่วงสามสิบ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๘:๒๙:๐๐ น. 1271 8

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี