ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๔:๓๙:๔๗ น.)   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๔:๓๘:๕๒ น.)   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๙:๓๘ น.)   ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๙:๐๔ น.)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๘:๓๒ น.)   ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๗:๕๘ น.)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๖:๕๙ น.)   ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.อบต.-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๖:๐๔ น.)   อบต.ม่วงสามสิบ จัดทำเว็บไซต์ใหม่-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๕:๓๗ น.)
 
ปลัดอบต.ม่วงสามสิบ
     
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเทพา
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเทพา
งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
ลอยกระทง ปี 2555
ลอยกระทง ปี 2555
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด
กระดานข่าว ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กระดานถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต. ร่วมสรรสร้างและพัฒนาอย่างสร้างสรร โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อบต.ม่วงสามสิบ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๘:๒๙:๐๐ น. 233 1

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี