การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 23 มิถุนายน 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๐:๓๑:๕๘ น.)   การทรุดตัวของดินเป็นโพรงขนาดใหญ่ บริเวณที่นาของนางสำอาง มงคลเสริม หมู่ที่ 12 บ้านม่วงสามสิบ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓:๔๖:๔๐ น.)   โครงการศูนยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๔:๔๗:๕๔ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 16 มิถุนายน 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๐๙:๒๓:๐๐ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 9 มิถุนายน 2559 -ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๐๙:๔๖:๐๓ น.)   โครงการบรรชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๑:๑๓:๑๖ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 2 มิถุนายน 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๐:๒๕:๓๔ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 25 พฤษภาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๐๙:๔๙:๑๙ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 19 พฤษภาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๐๙:๔๖:๐๒ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 12 พฤษภาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๙:๒๓ น.)   ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยมะหรี่ หมู่ที่ 4,12 -ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๑๐:๒๓ น.)   ประมาณราคาโครงการขุดลอกหนองแค้ หมู่ 6 บ้านตำแย-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๐๕:๑๘ น.)   ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยยาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหัวลิง-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๐๑:๑๗ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 11 พฤษภาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๐๙:๕๑:๔๒ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 27 เมษายน 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๕:๕๓:๑๗ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 21 เมษายน 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๐:๐๔:๐๗ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 12 เมษายน 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๐:๐๒:๐๙ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 7 เมษายน 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๐:๒๑:๔๒ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 30 มีนาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๐:๑๖:๒๘ น.)   2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๕ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๐:๑๑:๒๐ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 23 มีนาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๕๓:๔๑ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 16 มีนาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๔๓:๕๑ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 10 มีนาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๓๘:๔๙ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 3 มีนาคม 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๘:๑๔ น.)   การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เดือน กุมภาพันธ์-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๔:๒๓:๔๒ น.)   ประชาสัมพันธ์ งานกีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๐:๒๓:๑๑ น.)   ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ๐๙:๕๐:๔๔ น.)   ขอเชิญร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๓:๕๐:๐๐ น.)   อบต.ม่วงสามสิบ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 -ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๑:๓๔:๑๐ น.)   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๕:๒๔:๑๒ น.)   ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ๑๔:๐๕:๕๓ น.)   ประชาสัมพันธ์ แผนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เชิงรุก)-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๖:๐๙:๕๖ น.)   ประมาณราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่1 สายชยางกูร-วัดป่าวิเวกธรรมชาน์-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๖:๕๒ น.)   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๑:๐๒:๔๑ น.)   ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๐:๕๒:๒๕ น.)   คู่มือบริการประชาชน-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๗:๐๕:๔๔ น.)   ข้อบัญญัติปี 2559-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑๐:๑๐:๕๕ น.)   ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ๑๑:๑๓:๒๖ น.)   วิ่งมินิมาราธอน สร้างเสริมสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๔:๕๐:๔๙ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๕:๓๗:๑๐ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๕:๓๕:๓๙ น.)   ประมาณราค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 -ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ๑๕:๒๗:๒๓ น.)   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๑๐:๑๑:๔๓ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านเทพา-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๖:๒๓ น.)   ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๔:๑๕ น.)   ประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อเมนประปา ม.7-ประกาศสอบราคา (เมื่อ ๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๐๙:๔๒:๑๒ น.)   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน 2558-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๔:๓๙:๔๗ น.)   อบต.ม่วงสามสิบ จัดทำเว็บไซต์ใหม่-ข่าวประชาสัมพันธ์ (เมื่อ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๕๕:๓๗ น.)
 
ปลัดอบต.ม่วงสามสิบ
     
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
**กรมอาเซียน**
**ไทย-AEC**
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ปลูกต้นไม้เนื่อง ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ปลูกต้นไม้เนื่อง ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2559
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2559
ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประชาชนสุขภาพดี ประจำปี 2559
ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประชาชนสุขภาพดี ประจำปี 2559
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2559
กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด 2559
วันผู้สูงอายุ 2559
วันผู้สูงอายุ 2559
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 2559
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 2559
อบต.ม่วงสามสิบ แจกจ่ายน้ำให้ผู้ประสบภัยแล้ง ม.1 ม.12
อบต.ม่วงสามสิบ แจกจ่ายน้ำให้ผู้ประสบภัยแล้ง ม.1 ม.12
ประชาคมแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
ประชาคมแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
อบต.ม่วงฯเข้าแข่งขัน เต้นแอโรบิก รอบคัดเลือกตัวแทน จ.อุบลฯ
อบต.ม่วงฯเข้าแข่งขัน เต้นแอโรบิก รอบคัดเลือกตัวแทน จ.อุบลฯ
กระดานข่าว ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กระดานถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อมูลต่างๆ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบล แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต. ร่วมสรรสร้างและพัฒนาอย่างสร้างสรร โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
กระทู้ โดย เมื่อ อ่าน ตอบ
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อบต.ม่วงสามสิบ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๘:๒๙:๐๐ น. 414 3

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)   ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี